Ținte strategice

Reconsiderarea managementului la nivelul şcolii şi al clasei în perspectiva egalizării şanselor. Formarea continuă a managerilor în strânsă legătură cu previziunile de evoluţie a cadrului legislativ şi a politicilor în domeniu.
Formarea corpului profesoral pentru aplicarea metodelor active, de grup. Profesionalizarea metodelor de recrutare şi selecţie a cadrelor didactice şi nedidactice prin asigurarea cadrului de dezvoltare personală.
Optimizarea procesului de predare/învăţare prin utilizarea unor instrumente moderne, compatibile cu nivelul actual al sistemelor educaţionale folosite în lume.
Îmbogăţirea bazei materiale, modernizarea laboratoarelor şi motivarea personalului în vederea realizării scopurilor propuse, prin atragerea de resurse bugetare şi extrabugetare.
Atragerea unor elevi cât mai bine pregătiţi, cu potenţial intelectual ridicat, prin activităţile de promovare şi marketing.
Crearea unui climat de siguranţă fizică şi spirituală pentru elevii şi profesorii şcolii.
Dezvoltarea spiritului de colaborare şi a multiculturalismului prin dezvoltarea parteneriatelor naţionale şi internaţionale.
Participarea tuturor cadrelor didactice la programele deformare continuă, asigurate de instituţiile abilitate, în funcţie de nevoile identificate.