ANUNTURI

ANUNȚ SELECȚIE PARTENERI  ÎN CADRUL UNUI PROIECT FINANŢAT PRIN PROGRAMUL EDUCATIE SI OCUPARE (PEO) 2021-2027

În conformitate cu prevederile art. 34 alin. (1) din OUG nr. 133/2021 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2021-2027 alocate României din Fondul european de dezvoltare regională, Fondul de coeziune, Fondul social european Plus, Fondul pentru o tranziţie justă si art 46 din HG 829/20022 – Norme metodologice de aplicare a OUG 133/2021, COLEGIUL NATIONAL DINICU GOLESCUanunță organizarea unei proceduri de selecție parteneri privați în vederea elaborării, depunerii și implementării proiectului Puntea Academică pentru Succes și Aspirații înalteîn cadrul Programului Educație și Ocupare 2021-2027, Prioritatea 6 – Prevenirea părăsirii timpurii a școlii și creșterea accesului și a participării grupurilor dezavantajate la educație și formare profesională, Obiectivul specific ESO4.6 Promovarea accesului egal la educație și formare de calitate și favorabile incluziunii, precum și a absolvirii acestora, în special pentru grupurile defavorizate, de la educația și îngrijirea timpurie, educația și formarea generală și profesională până la învățământul terțiar, precum și educația și învățarea în rândul adulților, inclusiv prin facilitarea mobilității în scop educațional pentru toți și a accesibilității pentru persoanele cu dizabilități (FSE+), apelul de proiecte „Primul student din familie”.

 

Selectarea partenerilor din sectorul privat se realizeaza cu respectarea regimului incompatibilitatilor, si conflictului de interese si a urmatoarelor principii: transparenta, nediscriminarea, tratamentul egal, eficienta utilizarii fondurilor, legalitatea si trasabilitatea. In procesul de selectie a partenerilor se vor respecta prevederile cuprinse in GHIDUL SOLICITANTULUI – CONDIȚII GENERALE pentru Programul Educație și Ocupare (PEO) 2021-2027 si Ghidul solicitantului conditii specific pentru apelul de proiecte „Primul student din familie” disponibile la adresa https://mfe.gov.ro/.

 

 

Trasferul elevilor 2023-2024

Anunt Erasmus

Conditii specifice pentru ocuparea posturilor / catedrelor vacante

20230221144933052

 

 

Colegiul Naţional „Dinicu Golescu”, Câmpulung, județul Argeş, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale, de execuție, vacante, de supraveghetor noapte.

calendar_concurs_supraveghetor

dosar_concurs_supraveghetor

fisa_post_supraveghetor

formular_inscriere_supraveghetor

Rezultatele selecţiei de dosare a candidaţilor înscrişi pentru concursul de ocupare a funcţiei contractuale de supraveghetor noapte.

rezultate_selectie_dosare_concurs_supraveghetor_noapte

Rezultatele candidaţilor la proba scrisă a concursului de ocupare a funcţiei contractuale de supraveghetor noapte.

rezultate_proba_scrisa_concurs_supraveghetor_noapte

Rezultatele candidaţilor la proba interviu a concursului de ocupare a funcţiei contractuale de supraveghetor noapte.

rezultate_proba_interviu_concurs_supraveghetor_noapte

Rezultatele finale ale concursului de ocupare a funcţiei contractuale de supraveghetor noapte.

rezultate_finale_concurs_supraveghetor_noapte

 

 

Rezultatul final  cu echipa de elevi pentru mobilitatea C5 din Letonia, Ogres, în perioada 28 mai-3 iunie 2023 In proiectul ERASMUS + cu nr. 2020-1-TR02-KA229-093575_2,

“ Discover the Real Life”

Punctajele finale ale candidaţilor sunt următoarele, în ordine descrescătoare:

 1. CNDG 5340………….78,5 puncte
 2. CNDG 5343………….68  puncte
 3. CNDG 5345…….…….64,5 puncte
 4. CNDG 5344………….63,5 puncte
 5. CNDG 5346…………..55  puncte

 

 

 

 

 

Coordonator proiect,

06.12.2022                                                                                      CRISTINA FUSCEL

 

 

 

Apel de selecție

 

Colegiul Național „Dinicu Golescu”  lansează Apelul pentru selecția participanților la mobilitățile  din Germania ( 6-11 martie 2023) și Spania (8-12 mai 2023) în cadrul proiectului Erasmus+„Recycling Makes the World Go Round”

 

 

Dosarele se  depun la secretariatul colegiului  în perioada 06.12.2022 – 08.12.2022 și vor conține:

1. Cerere de înscriere ( model tip)[1]
2. Scrisoare de intenție – lb. engleză
3. Copie xerox pașaport sau buletin
4. Diplome realizări școlare și activități extracurriculare
  Anexa 1 Acordul scris al părinților/ susținătorilor legali (model tip)
      Anexa 2 Angajament scris /Acord privind protecția datelor personale
Anexa 3 Recomandarea dirigintelui

 

Selecția constă în două etape:

 • Analiza dosarului de selecție
 • Interviu în limba engleză

 

Notă:

Dosarul este obligatoriu doar pentru elevii care nu au participat la prima selecție.

Elevii care au participat la prima selecție își actualizează dosarul.

 

 

 

 

Director,

Prof. dr. Maria-Magdalena DORCIOMAN

[1] Cererea de înscriere, Anexa 1, Anexa 2 și Anexa 3 le găsiți aici:  http://www.dinicugolescu.ro/anunturi/

 

 

 

 

Documente tip    ERASMUS-Germania si Spania

 

 

 

 

Nr. 4831/18.10.2022

 

Apelul pentru selecția grupului țintă

 

Colegiul Național „Dinicu Golescu”  lansează Apelul pentru selectia grupului ținta în vederea implementării proiectului RECYCLING MAKES THE WORLD GO ROUND.

Proiectul va conduce o serie de instruiri în domeniul colectării selective a deșeurilor care pe parcursul implementării vor asigura instituțiile cu tomberoane specializate pentru colectarea a două categorii de deșeuri: PLASTIC & HÂRTIE.  Proiectul isi propune sa constientizeze atât elevii, cât si profesorii cu privire la reciclare si tematica protectiei mediului, ca un demers de întărire a informațiilor care sunt oferite in timpul opționalelor de protecție a mediului.

 

 Dosarele se  depun la secretariatul colegiului  în perioada 19.10.2022 – 03.11.2022 și vor conține:

1. Cerere de înscriere ( model tip)[1]
2. Scrisoare de intenție – lb engleză
3. CV Europass
4. Copie xerox pașaport sau buletin
5. Diplome realizări școlare și activități extracurriculare
  Anexa 1 Acordul scris al părinților/ susținătorilor legali (model tip)
      Anexa 2 Angajament scris /Acord privind protecția datelor personale
Anexa 3 Recomandarea dirigintelui

 

Selecția constă în două etape:

 • Analiza dosarului de selecție
 • Interviu în limba engleză

 

Implementarea proiectului implică:

 • ore suplimentare în afara programului destinate organizării;
 • disponibilitate cazare participant școală parteneră între 28.11.2022 -02.12.2022 și participare eveniment;
 • acord părinți participare activitate transnațională:

 

 

Director,

Prof. dr. Maria-Magdalena DORCIOMA